Proiectele Noastre
 • Justiția Juvenilă de la A la Z

  În cadrul proiectului AWAY a fost realizată o broșură, intitulată „Justiția Juvenilă de la A la Z”, al cărei conținut corespunde nivelului de înțelegere al copiilor și tinerilor și care este adaptată la specificul legislativ local din România.  Tematica ei abordează sistemul de justiție juvenilă, inclusiv metodele alternative de soluționare a procesului penal ( eng diversion) și prezintă tinerilor atât rolurile diferiților specialiști cât și drepturile de care beneficiază, în calitate de suspecți inculpați, martori sau victime.  Vă invităm să descoperiți varianta electronică a broșurii in limba română aici: Justitia Juvenila de la A la Z

  Vezi toate proiectele
 • Participarea tinerilor în proiectul AWAY

  Dreptul la participare este esențial în viața tinerilor. E un drept fundamental, ce se referă la posibilitatea de exprimare a opiniilor și la dreptul tinerilor de a fi implicați în deciziile care le afectează direct viața și comunitatea din care fac parte. Exersarea dreptului la participare dezvoltă abilitățile de comunicare și crește încrederea tinerilor în forțele proprii și în capacitatea adulților și a sistemului de a răspunde nevoilor lor de dezvoltare. În cadrul proiectului Away, s-a constituit un Grup de Consultare al Tinerilor, care a inclus 15 tineri aflați în conflict cu legea. Au avut loc 11 întâlniri ale bordului consultativ, atât în Craiova      cât și în București, întâlniri de-a lungul cărora, membrii au fost invitați să-și exprime opiniile asupra tematicii abordate și să ofere suport în realizarea conținutului unei broșuri cu material adaptat pentru tineri. Broșura va descrie sistemul de justiție juvenilă și va avea scopul de a crește gradul de cunoaștere a drepturilor copiilor în cadrul procedurilor judiciare. Desen realizat de Grupul Consultativ al Tinerilor din Centrul de Detenție Craiova   Proiectul AWAY – Alternative Ways to Address Youth – „ Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri” este un proiect european, coordonat de Tdh Ungaria, […]

  Vezi toate proiectele
 • Youth participation in the Project AWAY

  The right to participation is essential in the lives of juveniles. It is a fundamental right, which refers to the possibility of expressing opinions and the right of the youth to be involved in the decisions that directly affect their life and the community they belong to. Exercising the right to participation develops communication skills and increases young people’s confidence in their own strengths and in the ability of adults / of the system to meet their development needs. Within the Away project, a Youth Consultative Group was set up, which included 15 juveniles in conflict with the law. There were 11 meetings of the advisory board both in Craiova and Bucharest, meetings during which members were invited to express their views on the topic approached and to provide support in the content of a brochure with material adapted for young people. The brochure will describe the juvenile justice system and will aim to increase the awareness of children’s rights in court proceedings. Drawing by the Youth Advisory Group of the Craiova Detention Centre At some of these meetings, experts, such as Mr. Silviu Dumitru and Mr. Lucian Caciamac, were invited to participate, who discussed with young people the experiences […]

  Vezi toate proiectele
 • Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

  A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth  Sinteză a modalităților alternative existente în cadrul sistemului de justiție juvenilă din Belgia, Ungaria, Croația, Bulgaria și România Proiectul AWAY abordează tematica justiției juvenile, inclusiv prin promovarea măsurilor alternative de soluționare a procesului penal (eng diversion) pentru minorii aflați în conflict cu legea. AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat în parteneriat cu Programul pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (Bulgaria), Brave Phone (Croația), Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (Belgia), Global Network for Public Interest Law – PILNET precum si cu Fundația Terre des hommes – Elveția                (România) În cadrul acestui proiect, s-a elaborat un studiu comparativ, ce sintetizează rezultatele cercetărilor realizate la nivel național, descriind succint sistemul de justiție juvenilă existent în Belgia, Bulgaria, Croația, Ungaria și România, cu un accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată. ( eng diversion).   Vă invităm sa explorați acest raport, disponibil în limba engleză accesând link-ul. AWAY_Synthesis_web Proiectul este co-finanțat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene.

  Vezi toate proiectele
 • Project A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth   

  Synthesis of the existing alternative diversion ways in the juvenile justice system in Belgium, Hungary, Croatia, Bulgaria and Romania The Project AWAY addresses juvenile justice, including by promoting alternative diversion measures for juveniles in conflict with the law. AWAY is coordinated by the Regional Office for Central and South Eastern Europe of the Foundation „Terre des hommes” and implemented in partnership with the Judicial System Development Programme (Bulgaria), Brave Phone (Croatia), Defence for Children International (DCI) and the International Juvenile Justice Observatory (Belgium), Global Network for Public Interest Law – PILNET and the Foundation „Terre des hommes” – Switzerland (Romania) Within this project, a comparative survey has been developed summarizing the results of national research, briefly describing the existing juvenile justice system in Belgium, Bulgaria, Croatia, Hungary and Romania with a special focus on the alternative diversion  measures).   We invite you to explore this report, available in English by accessing it here. AWAY_Synthesis_web   The project is co-funded by the Programme Rights, Equality and Citizenship of the European Union.

  Vezi toate proiectele
 • Formarea profesioniștilor în proiectul AWAY – Un demers pentru îmbunătățirea Justiției juvenile în România         

  În perioada octombrie – noiembrie 2018, s-a desfăsurat în București, Craiova și Brașov, un curs de formare de două zile pentru un grup mixt format de specialiști activi în domeniul justiției juvenile, educației și protecției copilului. Cei peste 60 de participanți au aprofundat noțiunile referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal pentru tinerii aflați în conflict cu legea. De asemenea, cursul a facilitat crearea unei rețele active de profesioniști, ce include consilieri de probațiune, psihologi, asistenți sociali,  avocați, consilieri școlari, procurori, polițiști cât și reprezentanti ai coumităților locale și ai altor organizații, active în domeniu.     Formarea a fost susținută de experți în domeniu, și anume de doamna Smaranda Witec, Lector Universitar la Facultatea de Asistența Socială și Sociologie, Univ. București, doamna Georgiana Gheorghe, Director Executiv APADOR-CH, de doamna avocat Nicoleta Popescu, APADOR – CH și de domnul Silviu Dumitru, expert GRADO. Cursanții au apreciat cel mai mult discuțiile din jurul studiilor de caz, caracterul interactiv al formării, ce a deschis spațiul propice comunicării și învățării, descrierea metodelor de intervenție și nu în ultimul rând, schimbul de bune practici.    Training Craiova – exercițiul „rețelei” profesioniștilor care intervin în cazul unui copil aflat în conflict cu legea   Proiectul […]

  Vezi toate proiectele
 • Training of professionals in the AWAY project – An effort to improve the juvenile justice (JJ) in Romania                   

  Between October and November 2018, a two-day training course was organised in Bucharest, Craiova and Brasov for a mixed group of specialists active in the field of juvenile justice, education and child protection. Over 60 participants studied in depth the notions of alternative diversion methods for solving the criminal trial and process for the youth in conflict with the law. The training course also facilitated the creation of an active network of professionals, including probation counsellors, psychologists, social workers, lawyers, school counsellors, prosecutors, police officers and representatives of local communities and other organisations active in the field.     The training was taught by experts in the field, namely Mrs. Smaranda Witec, Lecturer at the Faculty of Social Work and Sociology, University of Bucharest, Mrs. Georgiana Gheorghe, Executive Director of APADOR-CH, Mrs. Nicoleta Popescu, from APADOR-CH and Mr. Silviu Dumitru, GRADO Expert. The trainees appreciated the most the debates related to the case studies, the interactive nature of the training, which opened the space for communication and learning, the description of the methods of intervention and, last but not least, the exchange of good practices.    Training at Craiova – the exercise of the “network” of professionals intervening in the case of […]

  Vezi toate proiectele
 • Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

  – formare profesională online- În ultimii 20 de ani sistemul de justiție juvenilă a suferit modificări semnificative, mai ales cele din Europa Centrală și de Est. Desigur că aceste modificări au afectat implementarea măsurilor alternative, diversiunea, medierea victimă-agresor și alte tehnici restaurative în majoritatea țărilor din regiunea CEE. Copiii au nevoie de un tratament deosebit. Aceștia, spre deosebire de adulți, sunt mult mai vulnerabili fiind în plin proces de dezvoltare fizică, emoțională dar mai ales comportamentală. Interesul superior al copilului trebuie să se regăsească și în sistemul de justiție luând în considerare nevoile de dezvoltare pentru a avea tineri integrați în societate, viitori cetățeni activi  Proiectul Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri (AWAY) urmărește să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29. Echipa proiectului AWAY a elaborat un curs online pentru profesioniștii din sistemul de protecție al copilului și cel al justiției pe tema metodelor alternative procedurile judiciare în cazul copiilor. Cursul nu livrează numai metodele alternative ci și instrumentele cu care acestea pot fi operate de către profesioniști în activitatea […]

  Vezi toate proiectele
 • Cum abordăm în justiție minorul care răspunde penal

  Copiii în conflict cu legea sunt tot copii și au nevoie de protecție și sprijin pentru reintegrare și reabilitare. Aceasta este viziunea proiectului AWAY (1) proiect european, implementat în România de către Fundația Terre des hommes.   În cadrul proiectului a fost realizată o cercetare ce analizează atât arhitectura instituțională și legislația care reglementează domeniul justiției juvenile, cât și practicile regăsite în sistem.  Cercetarea, realizată de către Prof.Dr. Durnescu și Corina Popa prezintă o perspectivă critică asupra sistemului de justiție juvenilă din România, cu accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (eng diversion). Autorii au avut în vedere standarde ale Uniunii Europene și ONU și au studiat măsura în care legislația, instituțiile și practicile românești sunt corelate cu aceste standarde. Principiile cele mai importante urmărite în domeniul justiției juvenile sunt similare cu toate principiile aplicabile domeniului protecției copilului, iar cel mai important dintre ele este acela ca, în toate intervențiile statului, se va respecta interesul superior al copilului. Plecând de la aceasta, reabilitarea și reintegrarea minorilor aflați în conflict cu legea sunt măsuri care răspund interesului superior al copilului. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Față de minorul care răspunde penal se poate lua […]

  Vezi toate proiectele
 • Cum abordăm în justiție minorul care nu răspunde penal

  Când vorbim despre justiție juvenilă ne referim la copii aflați în conflict cu legea. Dincolo de componenta juridică, justiția juvenilă include și elemente sociale precum reabilitarea socială și psihologică a copiilor în conflict cu legea și prevenirea situațiilor în care copiii se pot afla în conflict cu legea. În acest context, putem spune că rolul justiției juvenile este de a preveni delincvența copiilor, de a soluționa procesele penale în care sunt implicați și de ai reintegra în societate. Este o misiune asumată nu numai de sistemul de justiție dar și de cel al protecției copilului, care va urmări mereu respectarea interesului superior al copilului.   Ce se întâmplă cu minorii care comit infracțiuni dar nu răspund penal? Conform Deciziei 102 / 2018 referitoare la dispozițiile articolului 505 din Codul de Procedură Penală, „vârsta şi discernământul reprezintă criteriile de distincţie între minorii care răspund penal şi cei care nu răspund penal, iar legiuitorul a împărţit vârsta minorităţii în trei perioade: până la 14 ani funcţionează prezumţia absolută de nevinovăţie, între 14 şi 16 ani funcţionează prezumţia relativă de nevinovăţie, respectiv prezenţa sau absenţa discernământului în momentul comiterii faptei penale, iar peste 16 ani minorul răspunde penal. Chiar dacă, în această din […]

  Vezi toate proiectele

Fundatia Terre des hommes Elvetia